põhikiri

Mittetulundusühingu Vanem Vend Vanem Õde Pärnu põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Vanem Vend Vanem Õde Pärnu (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Pärnu.
1.2 Ühingu eesmärgiks on projekti Vanem Vend, Vanem Õde edendamine Pärnus ja Pärnumaal, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.2.1 Vanemate Vendade ja Vanemate Õdede (vabatahtlike) koolitus;
1.2.2 tugiisikut vajavate noorte kokkuviimine sobivate vabatahtlike tugiisikutega;
1.2.3 erinevate ühistegevuse võimaluste loomine projektis osalevatele paaridele;
1.2.4 vabatahtlike tegevuse kordineerimine;
1.2.5 koostöö ja kogemuste vahetamine erinevate Vanem Vend, Vanem Õde keskustega Eestis;

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga vähemalt 18 aastane füüsiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu liikmed on kohustatud:

  • järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja juhatuse otsuseid;
  • võtma aktiivselt osa ühingu tegevusest;
  • teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha, aadressi ja isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt kahe kuu jooksul pärast nende muutumist.

2.4. Ühingu liikmest väljaastumiseks esitatakse juhatusele kirjalik avaldus. Liikmelisus lõpeb pärast kahe kuu möödumist avalduse andmisest.
2.5 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.5.1 liige on rikkunud põhikirja;
2.5.2 liige on kahjustanud ühingu mainet ja /või ei ole tegutsenud kooskõlas ühingu eesmärgiga.
2.5.3 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.6 MTÜ ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
3.3 Ühingu tegevust juhib ja esindab juhatus.
3.4 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek.
3.5 Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti kohustuste mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmisega ühingule tekitatud kahju eest solidaarselt.
3.6 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
3.7 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.
3.8 Juhatuse liikmest tagasiastumiseks esitatakse avaldus ühingu üldkoosolekule.
3.9 Juhatuse liikme võib igal ajal tagasi kutsuda, kui ta on oma kohustused jätnud olulisel määral täitmata, kui ta on kahjustanud ühingu mainet või mõnel muul mõjuval põhjusel.
3.10 Juhatus korraldab mittetulundusühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras ja esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.